1. Postanowienia ogólne
1.1 Sklep działający pod adresem www.sylwianarysuje.pl prowadzony jest przez Art&Marketing Sylwia Łuczak z siedzibą w Warszawie, NIP: 1182026341, REGON: 385657196.
1.2 Sklep www.sylwianarysuje.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
1.4 Sklep www.sylwiaanarysuje.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Definicje
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.sylwianarysuje.pl umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.sylwianarysuje.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki).
Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. 
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin/Umowa o świadczenie usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów.
Sklep internetowy – platforma umożliwiająca składania zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym www.sylwianarysuje.pl.
Sprzedawca – Art&Marketing Sylwia Łuczak z siedzibą w Warszawie, NIP: 1182026341, REGON: 385657196.
Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Kontakt ze sprzedawcą
Adres pocztowy: ul.Nocznickiego 13/40, 01-948 Warszawa
Adres e-mail: kontakt@sylwianarysuje.pl

4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4.1 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
A. prowadzenie Konta w Sklepie
B. subskrypcja Newslettera
C. zamieszczanie opinii
D. zawieranie Umów sprzedaży produktu
4.2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4.3 Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

5. Warunki zawierania Umów Sprzedaży i wymagania techniczne

5.1 Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
A. w Sklepie internetowym
B. poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu
C. pocztą elektroniczną poprzez kontakt na adres e-mail zamowienia@sylwianarysuje.pl
5.2 Prawidłowe funkcjonowanie Sklepu ma wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży:
A. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
B. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookiesC. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

6. Zakupy w Sklepie oraz realizacja zamówienia
6.1 Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt i zawierają podatek VAT.
6.2 Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Produktu.
6.3 Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
6.4 Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy produktów oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania składanego Zamówienia.
6.5 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
6.6 Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
6.7 Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu
6.8 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu/Produktów bez wad.
6.9 Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie.
6.10 W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
6.11 Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są zgodnie ze Sposobem Dostawy, który wybrał Klient w trakcie składania Zamówienia

7. Sposoby płatności
Sprzedawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności:
A. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
B. Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, np. bramka płatności Przelewy24

8. Sposoby dostawy oraz jej koszt i termin
Sprzedawca udostępnia Klientom następujące warunki dostawy:

A. Dostawa za pośrednictwem usług firm kurierskich
B. Koszt dostawy wynosi 15,00 zł
C. Czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych

9. Prawo odstąpienia od umowy oraz wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
9.1 Klient, będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem pkt. 9.7 niniejszego rozdziału, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz wzór) na adres elektroniczny Sprzedawcy: kontakt@sylwianarysuje.pl.

9.2 W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.4 Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty.

9.5 Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9.6 Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Produktu (lub Produktów) z powrotem.

9.7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
A. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
B. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
C. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
D. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
E. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
F. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
G.  W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
H. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Konsumentowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

10. Reklamacje Produktu
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

10.1 Reklamacje z tytułu rękojmi:
A. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
B. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sylwianarysuje.pl (pobierz wzór formularza reklamacji)
C. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
D. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres podany przez Sprzedawcę po uprzednim kontakcie.
E. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana adres e-mail Klienta.
F. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

10.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
A. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sylwianarysuje.pl
B. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
C. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana adres e-mail Klienta.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia. 

11.2 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3 W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

A. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
B. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
C. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0